Słownik noweje leksiki

Informacije

Poskićamy zajimcam na tutym městnje druhi nakład słownika noweje leksiki. Za to su so serbske wotpowědniki kritisce přepruwowali, někotre hesła dodali (wosebje na zakładźe tekstow rubriki “Rěčne kućiki” MDR a interneje lisćiny nowotwórbow) kaž tež jednotliwe zmylki korigowali. Sobuawtor Helmut Jenč (1936–2020), kiž njebě strowotnych přičin hižo kmany sobu dźěłać, da swoju zwólniwosć, zo tamnej sobuawtorce planowane wobdźěłanje přewzatej.

Słownik wobjimuje něhdźe 12 700 słownych artiklow z wjace hač 20 000 hornjoserbskimi wotpowědnikami a wariantami kaž tež nimale 11 000 přikładami.

Pytanje w modulu samym funguje tuchwilu jenož z němskeje strony, ale na hłownej stronje portala je wone za němskimi a serbskimi słowami móžne.

Paralelnje přihotuje so tuchwilu druhi nakład za ćišć. Po wuńdźenju słownika w Ludowym nakładnistwje Domowina maja so wšitke ewentuelne změny tež do digitalneje wersije zadźěłać, zo byštej wobě na kóncu identiskej byłoj.

Pokiwy k mikrostrukturje

Wotkazy na dwuzwjazkowy słownik (↑ DOW) wjedu direktnje na digitalnu wersiju słownika w samsnym portalu.

Podaća k fleksiji: Knefl po flektujomnych elementach serbskich wotpowědnikow funguje jako hyperlink k wotpowědnej tabulce gramatiskich formow, pola werbow podawa so nimo toho aspekt, pola substantiwow genus.

Leksikografiske wobdźěłanje

  • Anja Pohončowa (nawod)
  • Jana Šołćina

Kompjuterleksikografiske wobdźěłanje

  • Marcin Szczepański