Němsko-hornjoserbski słownik

Informacije

W lětomaj 1989/1991 wuńdźe Němsko-hornjoserbski słownik, wuwity w Instituće za serbski ludospyt a spisany wot H. Jenča, F. Michałka a I. Šěrakoweje. Tute wobšěrne leksikografiske dźěło wotbłyšćuje hornjoserbski spisowny słowoskład druheje połojcy 20. lětstotka – dotal pak njebě wone w spušćomnej formje online přistupne. W nim wobsahowana hornjoserbska leksika njebě tež zapřijata do awtomatiskeje prawopisneje kontrole za hornjoserbšćinu. To bě nastork, so prócować wo tekstowu retrodigitalizaciju tutoho słownika. Zakładny digitalny wotpisk zmóžni so 2019 ze spěchowanjom ze stron Załožby za serbski lud we wobłuku programa „Serbšćina w nowych digitalnych medijach“. Z tym stwori so wuměnjenje a zakład za dalše wobdźěłanje přez analyzu tekstoweje struktury a semantisku anotaciju a z tym tež za tu předstajenu digitalnu online-wersiju.

Na tutym městnje poskićena resursa NHS-online předstaja mjezystaw modelowanja struktury mjenowaneho słownika. Digitalny Němsko-hornjoserbski słownik ma so wusko splesć z resursami na stronje soblex.de, kotrejež rěčespytne wobdźěłanje maja rěčespytnicy Serbskeho instituta na starosći. Hižo nětko móža so k serbskim słowam w NHS-online, kotrež su w datowej bance strony soblex, z elektroniskim wotkazom (linkom) wotwołać zapiski z tuteje strony a z tym tež informacije k jich fleksiji.

Na tu poskićenej stronje su sobu dźěłali Wito Bejmak, Nathanael Philipp, Astrid Schmiedelowa, Marcin Szczepański a Sonja Wölkowa.

Pokiwaj k wužiwanju

Słownikarska mikrostruktura poskića so tuchwilu nimale kaž w ćišćanej wersiji słownika. Wuwzaće su zestajenki (kompozita), kotrež su w ćišćanym słowniku pod prěnim čłonom do hnězdowych artiklow zjimane (na př. Aalfang, aalglatt, Aalmolch atd. w skrótšenej formje jako ~fang, ⸞glatt, ~molch atd. pod hesłom „Aal~“). Za tutymi słowami hodźi so w předležacej wersiji w normalnje wupisanej wersiji pytać, a wone so tež jako cyłe słowa pokazaja (na př. Aalfang).

Serbske ekwiwalenty su z pomocu linka zwjazane z wotpowědnym zapiskom na stronje www.soblex.de, dalokož su w datowej bazy morfologiskeho generatora na tutej stronje zapisane. Z tym zmóžni so spěšny přistup k informacijam wo fleksiji słowa.

Originalne wujasnjenja za wužiwarjow z Němsko-hornjoserbskeho słownika namakaće tu.

Projekt je so spěchował wot Logo Załožby za serbski ludZałožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.