Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetej aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań w LND.

machen

1. či|nić, result. sčinić p; z jabłukow brěčku ~nić, z njeho porjadneho čłowjeka sčinić, pospyt, haru, hłuposće ~nić, što ~ni twój studij, wulke woči ~nić, do cholowow ~nić, suknju dlěšu sčinić, swojeho fachoweho dźěłaćerja ~nić; ~ńće, zo preč přińdźeće; citat so derje ~nješe w narěči, ja sej ničo z baleta nječinju, ju sčinić k sekretarce

(herstellen) dźěłać, zdźěłać p, result. wudźěłać p, zhotowić p, zhotowjeć, umg. rychtować, zrychtować p; nowy kamor zhotowić dać

(nähen) šić, result. zeši|ć p; ~jće mi płašć z toho płatu

(kochen) warić, result. zwarić p, nawarić p; wobjed zwarić; Licht m. swěcu zaswěćić p; Feuer m. woheń zapalić p; Lärm, Witze m. haru/tryski ćěrić; große Augen m. woči wuwaleć, pejor. nopachi wupinać; einen langen Hals m. (dołhu) šiju naćahnyć p/naćahować; lange Ohren m. (dołhe) wuši nastajeć; in die Hosen m. do cholowow so zmazać p/so spurać p/so wonjedźić

(in bestimmten Zustand versetzen) zrychtować; koho wćipneho, nerwozneho ~

(viel von etw. bewirken) načinić p, umg. narychtować p; jemu wjele wudawkow ~, hańbu ~

(reinigen) rjedźić, result. wurjedźić p; stwu sam ~ dyrbjeć

(reparieren) porjedźić p, porjedźeć, porjedźować, rychtować, zrycht|ować; ~uj mi koleso zaso; sich die Haare m. (kämmen) włosy sej česać/sej sčesać p

(flechten) ple|sć ~tu, sple|sć ~tu p; die Betten m. łoža s|łać ~ćelu/pós|łać ~ćelu p/spós|łać ~ćelu p; was soll ich m. (was bleibt mir übrig) što sej chcu; m., daß man irgendwohin kommt šmjatać so hdźe

(erreichen) docpě|ć p; wóz ~je 130 km za hodźinu

(ergeben, ausmachen) wučinić p, wučinj|eć; zličbowanka ~a něhdźe 100 hr

(darstellen, spielen) předstajić p, předstajeć, hrać; při ptačim kwasu nawoženju ~; sich m. (passen) so hodź|eć ~i; waza so tu derje hodźi

(gut laufen) derje běž|eć ~i/hić dźe/so wuwić p/so wuwiwać/salopp so kuleć; wěcka so derje kula; jmd. macht sich aus etw. nichts štó wo čo/štó što njerodźi, štó do čeho ničo njedźerži; eine Erfahrung m., jmdm. einen Vorschlag m., Einkäufe m. u. ä. što nazhonić p, komu što namjetować, nakupować u. ä.

2. sich an etw. m. so da|ć ~m p/so dawać do čeho, započ|eć ~nu p/započinać z čim, što; ja dyrbju so dać do nastawka

3. sich auf den Weg, auf die Beine, auf die Socken m. so poda|ć ~m p/so podawać/so nastajić p/so nastajeć/veraltd. so pušćić p na puć

4. in etw. m.

a) (sich mit etw. beschäftigen) so zaběrać z čim; ~ z antikwariskimi wěcami

b) (etw., jmdn. hervorkehren) akcentować što, hrać koho; in Patriotismus m. hrać patriota

5.

a) jmdn. lachen, weinen m. być za koho k smjeću/k płakanju

b) etw. glauben m. wollen pohnuć p/pohnuwać, zo by što wěrił

6. mach’s gut (Abschiedsgruß) měj so rjenje, ahoj

7. sich in ein gemachtes Bett setzen so do lěpšiny sydnyć p